Posts

Г11, М12, Е13 Vocabulary: Useful phrases; Negative prefixes; Phrasal verbs with bring- practice

Пре него што пређемо на корисне изразе, да бисте проверили да сте усвојили и научили речи из лекције коју смо прошлог часа урадили на страни 117 урадите следеће вежбе:

2 Completed the sentences with the correct forms of the words or phrases from Exercise 1 or from the Glossary (highlighted words and the words from the glossary)

4 Fill in the correct preposition. Then choose any four phrases and make sentences using them.

READING AND VOCABULARY
Read the text and choose the correct word in the box to fill in the gaps

respect, create, social, inevitable, hold, introduction, restricted, prefer


USEFUL PHRASES
1.see eye to eye- сложити се са неким у вези неког или нечега  2.face to face- директно разговарати са неким 3.give and take- направити компромис  4.pick and choose- бити избирљив  5.ups and downs - срећни и несрећни периоди у животу неке особе 
Сада да бисте то проверили попуните вежбу на страни 118.
PHRASAL VERBS WITH BRING
Bring in- донети нови закон, правило или систем  bring up-…

E42 The Second Written Schoolwork

Image

М22, M21 UNIT 8 THE POWER OF MUSIC The phenomenon of music- Reading comprehension

Pre nego što počnete sa lekcijom pogledajte na 112 strani 1 i 2 vežbu. Možete na slikama videti 4 muzičara koji se bave različitim vrstama muzike: Mozart, Michael Jackson, John Lennon, Eminem

How much do you know about their music?  Listen to some pieces of music.....

www.youtube.com/watch?v=HMjQygwPI1c

www.youtube.com/watch?v=Zi_XLOBDo_Y

www.youtube.com/watch?v=YkgkThdzX-8

www.youtube.com/watch?v=r_0JjYUe5jo

Nadam se da ste uživali u ovoj predivnoj muzici, a sad okrenite stranu 113

THE PHENOMENON OF MUSIC
Pročitajte tekst u sebi (možete i dalje slušati muziku dok to radite) i napišite nepoznate reči:
lyrics - reči pesme conductor -dirigent audience- publika numerous- brojan
remarkable - izvanredan
cautiously- oprezno, pažljivo
aid- pomoć
to bond- povezati se
incredible- neverovatan
peer - vršnjak

Ako ima još neka reč, vi je napišite i nađite u rečniku.

A sada glasno pročitajte tekst.

Strana 114. Vežba 3
Pročitajte rečenice i pored napišite da li su tačne ili ne TRUE or FALSE

Now, ke…

E13, M12, G11 The Generation Gap- Does it Exist?- reading comprehension

The Generation Gap- Does it Exist?

Данас започињемо нову тему "The Generation Gap" (јаз између генерација)  која говори о разликама у схватању и ставовима између људи различитих старосних група, посебно у оквиру породица између родитеља и деце и у школи између наставника и ђака.
*За одељење Г11 на страни 114, вежба 2 Before you read the text discuss these questions in pairs - пошто нисмо на часу и не можете у пару да разговарате о овој теми, урадити ова 4 питања у свесци да искажете свој став о овој теми.
*За Е13, М12, Г11
Прочитајте текст на 115 страни у себи и подвуците и напишите у свеску речи које су вам непознате.
attitude- став blindly-слепо  reflection- одраз  mutual-заједнички  to make an effort- потрудити се  open-minded- без предрасуда  broad-minded- широких схватања inevitable- неизбежан  overall- обухватан, целокупан 
Ако има још нека реч, упишите је и пронађите у речнику. Сада гласно прочитајте текст.
страна.116

Comprehension I Find evidence in the text that (урадите у свеску)
Voc…

E31- Grammar focus; The Future (The Future Simple, The Future Continuous and the Future Perfect Tense ) - practice

Данас нам је на реду вежбање будућих времена која смо урадили на претходном часу: The Future Simple, The Future Continuous and the Future Perfect Tense.


Future simple, future continuous or future perfect? Put each verb in brackets into a suitable verb form.  1. This time tomorrow I ........................................ (fly) to France.
2. Sorry, but I can't come at 5. I ........................................ (play) football with my mates.
 3. Next month we ........................................ (be married) for 25 years.
4. I ........................................ (tell) you everything when I go back.
5. In half an hour everybody ........................................ (watch) the film.
6. By the end of the week he ........................................ (spend) all his money.
7. John is very upset today. I ........................................ (try) to talk to him.
8. By the time you arrive, she ........................................ (go).
9. I think she ................…

M21, M22: The Third Conditional- practice Communication: Expressing certainty

The Third Conditional
Трећи кондиционал изражава услов који се није остварио у прошлости:
if + past perfect ......should/would have + past participle
If you had been at the meeting, you would have seen him. (Да сте били на састанку, видели бисте га)
If it had rained, I should have gone home. (Да је падала киша, ја бих отишао кући)
He would have caught the bus if he had walked faster. (Ухватио би аутобус да је брже ишао)

А сада на страни 108.  одељење М21 да уради вежбе 1. и 2.
Одељење М22 нека само уради вежбу број 1 на страни 108. 

На страни 110, приказано је како се изражава извесност да ли ће се нешто десити:

Кад питамо некога да ли је сигуран у вези са нечим: Are you quite sure....?
Are you certain...?
Do you think...?

Када смо сигурни у вези са нечим: I'm quite sure/positive/certain that...
I think...
Yes, certainly/absolutely/definitely.
Of course...will

Када нисмо сигурни у вези са нечим: Perheps/Maybe/Probably I suppose / I expect ... I'm not really sure. I can't say…

M32 Is There Life Out There

Is There Life out There ?

Пре него што погледате непознате речи, прочитајте једном у себи текст на страни 112.

virtually- виртуално
encounter-сусрет
evolve- еволуирати развити
weird- чудан
vastness- пространство
extraterrestrial- ванземаљски
conclusive- убедљив
interact- међусобно деловати, комуницирати

Препишите речи у свеску и додајте ако има још нека реч вама непозната а да је нисам написала. Сада прочитајте текст гласно као што радите на часу.

Урадите у свесци следеће вежбе:

страна 112

1 Discuss the following questions

страна 113

2 Decide if these statements are true or false.

3 What about you?

Проверите непознате речи тако што ћете у књизи на 113 страни урадити вежбу 2 Cross out a word (A, B or C) which is not a synonym for the word in bold in the following sentences.

За сва питања као и за међусобне контакте, можете се обратити на адресу:
gordana.jaksic.eng@gmail.com